A² Networks levert ICT als nutsvoorziening

ICT is voor organisaties en bedrijven even vanzelfsprekend geworden als de standaard nutsvoorzieningen gas, water en licht. Met de sterke en snelle opkomst van het Internet Protocol (IP) als basisinstrument voor de eigen bedrijfsvoering maken steeds meer gebouw-gebonden installaties gebruik van dit protocol. Hierdoor nemen de benodigde ICT netwerkvoorzieningen gestaag toe (zie onderstaand overzicht).

Eén basis infrastructuur

Daar deze belangrijke diensten plaatsvinden over dezelfde (twisted-pair) communicatie-infrastructuur wordt ICT steeds vaker bestempeld als extra nutsvoorziening. Naast het gezamenlijk gebruik van deze infrastructuur neemt ook de integratie op basis van onderlinge functionaliteiten toe, wat onmiskenbaar in tijd en gemak voordelen oplevert. Deze infrastructuur toepassen voor al deze disciplines biedt dan broodnodige flexibiliteit en besparing op. Aangezien voorzieningen voor gas, water en licht even vanzelfsprekend als feilloos zijn verwachten we dit van onze ICT-toepassingen dat eigenlijk ook.

Organische groei

In veel organisaties zijn de ICT-toepassingen historisch gegroeid en zijn deze veelal gericht op het wegnemen van eventuele tekortkomingen. Tevens is ICT in het verleden qua begroting maar al te vaak een financiële sluitpost geweest. Dit zijn belangrijke aspecten die relatief grotere investeringen in de ICT en tevens het beheer van de ICT-omgeving moeilijk maken.

Door de ontwikkeling in het verleden blijkt standaardiseren dan nauwelijks nog meer mogelijk. Dit heeft weer tot gevolg dat de eigen organisatie nauwelijks professionaliserings-stappen kan zetten die zij op dat moment beogen. De organisatie zit dan gevangen in het stramien van ‘running the business’ en komt daarmee onvoldoende toe aan de strategische noodzaak van ‘changing the business’. Het niet ‘durven’ loslaten van oude systemen leidt onherroepelijk tot veroudering in de ICT-infrastructuur waardoor deze vervolgens weer niet in staat is om de eigen ambities van de organisatie te ondersteunen.

Bij het uitvoeren van vooronderzoek op locatie en realiseren van projecten bij (nieuwe) klanten constateren wij met enige regelmaat dat dat netwerkinfrastructuur niet (meer) voldoet aan de huidige gangbare richtlijnen en normeringen waaronder CENELEC EN 50173/74, NEN3140. Ook het feit dat 230Volt- en databekabeling nog vaak door- en bij elkaar liggen zonder enige vorm of onjuiste vorm van fysieke separatie van de bekabelingssoorten is feitelijk niet toegestaan (NEN1010). Deze mag alleen onder specifieke uitzonderingsregels zo geïnstalleerd worden waardoor er (door uitbreidingen achteraf) vaak in een grijs gebied geïnstalleerd is/ wordt. Minimale afstanden tussen bekabelingssoorten, ingegeven door de veiligheidsaspecten (NEN1010) of de moderne EMC-aarding (o.a. de integratie van veiligheidsaarde en schone aarde) worden bijvoorbeeld niet (voldoende) gerespecteerd. Door de hogere datasnelheden is de communicatie-infrastructuur immers gevoeliger geworden voor storingen en kan dit mits niet goed aangelegd de betrouwbare werking in de weg staan. 

Met de opkomst van steeds hogere datasnelheden (10Gigabit per seconde) maar nog meer met de toename van toepassingen op het gebied van Power over Ethernet functionaliteiten en de daarbij behorende warmteontwikkeling is het zaak de basis spelregels goed te blijven volgen, voor-, tijdens en na de (initiële) installatie activiteiten. Hierbij is de keuze om te kiezen voor een kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare gecertificeerde netwerk-infrastructuur en volwaardige system integrator geen overbodige luxe.

Om voortdurend desinvesteringen in ad-hoc netwerkaansluitingen te voorkomen pleit
A² Networks ervoor om in basis een gecertificeerde communicatie infrastructuur aan te brengen opgebouwd uit geconsolideerde gegroepeerde netwerkaansluitingen, geschikt voor de komende 20-25 jaar. Op deze manier bent u verzekerd van voldoende aansluitingen

Het initieel aanleggen van de netwerkinfrastructuur heeft immers vele nadelen, zoals;

  • steeds weer openen en sluiten van plafonds, vloeren, wandgoten, etc.
  • aanpassen of vernieuwen van kabelgoot of buisvoorzieningen
  • uitbreiden en aanpassen van patchpanelen.
  • onlogische indeling van deze patchpanelen.

Het leggen van initiële kabels is zeer kostbaar. De arbeidstijd is daarbij de bepalende factor, de materiaalprijs voor een gemiddelde aansluiting bepaald immers maar een (beperkt) deel van de kosten. Afhankelijk van de installatie omstandigheden zoals het openen en sluiten van  systeemplafonds, het maken van (brandwerende) doorvoeringen, het realiseren en of aanpassen van kabelgoten/ leidingwegen en of het werken op hoogte loopt de gemiddelde arbeid per aansluiting al zeer snel op.

A² Networks stelt voor om de netwerkinfrastructuur gestructureerd aan te leggen, dit betekent dat gekeken moet worden naar toekomstige wensen en benodigdheden. Daarbij moet zeker rekening gehouden worden dat het nu al mogelijk is de navolgende installaties uit te voeren op basis van IP (Internet Protocol): datacommunicatie, telefonie (VoIP), wireless Access Points (Wifi), omroepinstallatie, camera observatie, camerabewaking, toegangscontrole, tijdsregistratie, elektronische borden, informatieschermen, inbraakbeveiliging, beamers. Rekening houden met deze mogelijkheden en toepassingen maakt een gestructureerde bekabeling aantrekkelijk en voorkomt de steeds weer ad-hoc bekabeling waardoor aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd.

A² Networks adviseert een basisinfrastructuur te realiseren op basis van strategisch gekozen punten of op basis van een raster van zogenaamde Consolidation Points binnen een gebouw. Vanuit deze basisinfrastructuur kan de apparatuur dan worden aangesloten, hetzij rechtstreeks middels RJ45-aansluitsnoeren, hetzij via de bekende RJ45 (wand)outlets. Daarbij wordt als uitgangspunt vastgelegd dat alle apparatuur welke gebruik maken van het netwerk op maximaal 12 meter vanaf het Consolidation Point beschikbaar is.

Door de gestructureerde aanpak is het mogelijk om te werken met meervoudige bundels tot aan de Consolidation Points. De legkosten voor de bundels zijn aanmerkelijk lager dan het leggen van initiële kabels. Daarbij komt dan ook nog eens het voordeel om eenvoudig uitbreidingen te realiseren binnen deze 12 meter. Het zal u duidelijk zijn dat de eerder genoemde bouwkundige voorzieningen tot een minimum beperkt blijven of zelfs maar eenmalig gerealiseerd hoeft te worden. De benodigde kabelgootvoorzieningen kunnen ook berekend worden op basis van de gestructureerde behoefte op lange termijn. Doordat de aan te sluiten apparatuur gevoed kan worden middels PoE (Power over Ethernet), kan ook nog eens aanmerkelijk bespaard worden op de 230V wandcontactdoosaansluitingen. Deze kunnen immers achterwege blijven.

Ons devies: Streef als organisatie naar een structurele aanpak voor de lange termijn. Zorg ervoor dat uw communicatie infrastructuur langdurig de kwaliteit en prestaties levert die uw technologische investeringen verdienen. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp neem dan contact op met ons salesteam, zij kunnen de beste oplossing voor uw organisatie adviseren.